นายชวนะ   ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นายวิรัตน์   เจริญดี                    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

                  นายนิรุต    อุดมศักดิ์                  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

   นางสาวนันทกานต์  วัชรวิเศษโสภณ         
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

              นายธงไธย  ไชยคำภา            
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป