คำขวัญของโรงเรียน
 

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่กีฬา รักษาสัตย์