โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  จัดทำหลักสูตรอิงสมรรถนะ เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนในสิ่งที่ใช่ สาขาที่ชอบ 

 ห้องเรียนที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
English For Communication

   ห้องเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
         เตรียมแพทย์ - พยาบาล

   ห้องเรียนที่ 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   ห้องเรียนที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
    เตรียมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ห้องเรียนที่ 5 ภาษาไทย - สังคม
เตรียมนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์
  ห้องเรียนที่ 6 ภาษาไทย -สังคม
เตรียมคุรุศาสตร์
  ห้องเรียนที่ 7 โครงการห้องเรียนอาชีพ
สาขาคหกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 

ห้องเรียนที่ 8 โครงการห้องเรียนอาชีพ
สาขาช่างอุตสาหกรรม