O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

2. ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยการจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 2553

 3. ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยการจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 2559 ฉ.2

4. ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยการจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 2563 ฉ.3

 5. ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 2556

 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 2563

7. ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 2555