ขั้นตอนการขอรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ

 ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)

 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีเร่งด่วน

 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง