1 คู่มือแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545

  2 คู่มือการดำเนินงานตามพรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545

3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค

4 คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ

5 คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC ปี 2563

6 แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551