คำสั่งโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ที่ 134/2565เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต