O27-1 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ

O27-2 คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี

O27-3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา